Disclaimer

 

 

Aan de tot standkoming van deze website heb ik de nodige zorg besteed. Deze disclaimer beschermt de rechten op de inhoud. Door het bezoeken van deze website accepteert u de richtlijnen en condities zoals ze hieronder staan.

 

Aansprakelijkheid

De gegevens op de website en de daarmee verbonden elektronische communicatieuitingen zijn bedoeld ter algemene informatie. Alhoewel ik bij het samenstellen en actualiseren van de website en de daarmee verbonden elektronische communicatieuitingen zorgvuldigheid in acht heb genomen en daarbij gebruik heb gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ik de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie niet garanderen. Ik wijs iedere aansprakelijkheid terzake nadrukkelijk van de hand. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ik ben niet gebonden aan een aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in mailings of op de website.

 

Verwijzingen

Het is mogelijk dat er verwijzingen zijn, al dan niet door middel van hyperlinks, op de website en de daarmee verbonden elektronische communicatieuitingen naar andere sites en informatie verstrekt door derden. Ik aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website(s),de daarmee verbonden elektronische communicatieuitingenen en de daarop verstrekte informatie.

 

Eigendom

De informatie en het materiaal op de website en de daarmee verbonden elektronische communicatieuitingen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en merkrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door mijzelf of derden. De gebruiker krijgt geen gebruiksrecht met betrekking tot die informatie en dat materiaal, behoudens voor zover dat nodig is om online kennis te nemen van de website en de daarmee verbonden elektronische communicatieuitingen. Het is niet toegestaan deze informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren of te verkopen of op welke wijze ook aan derden ter beschikking te stellen, zonder mijn uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming. Stuur dus een mail als je het wilt gebruiken.

 

Toepassing recht

Nederlands recht is van toepassing op deze site, op de disclaimer en eigenlijk alles wat ik verder doe.